Archív oznamov

Výsledky komunálnych volieb 2018
v obci Granč-Petrovce

Poslanci OZ:
1. Ing. Darina Kaľavská – 224 hlasov
2. Milan Ivančák – 199 hlasov
3. Ladislav Štofila – 159 hlasov
4. Ing. Ľubomír Bašta – 157 hlasov
5. Stanislav Rokyta – 156 hlasov
6. Slavomír Mačák – 150 hlasov
7. Ing. Marek Zavatčan – 134 hlasov

8. Ing. Jozef Džugas – 127 hlasov
9. Roman Duda – 114 hlasov
10. Dávid Maliňák – 110 hlasov
11. Ing. Tomáš Mačák – 93 hlasov
12. Matej Ivančák – 91 hlasov
13. Jozef Krigovský – 87 hlasov
14. Bc. Lívia Gardošíková – 86 hlasov
15. Zdenko Vilk – 86 hlasov
16. Jana Valková – 76 hlasov
17. Matej  Pitoňák – 65 hlasov

Starosta obce:
1. Mgr. Peter Pitoňák – 251 hlasov

2. Mgr. Peter Forgáč – 134 hlasovVoľby
do orgánov samosprávy obcí

10. november 2018

ZOZNAM ZARE

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

10. november 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Granč-Petrovciach

Obec Granč-Petrovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany.

 1. Ľubomír Bašta, Ing., 40 r., štátny radca, KDH
 2. Roman Duda, 49 r., strážna služba, KDH
 3. Jozef Džugas, Ing., 39 r., geodet, KDH
 4. Lívia Gardošíková, Bc., 27 r., manažérka business procesov, SMER – SD
 5. Matej Ivančák, 29 r., záchranár, SNS
 6. Milan Ivančák, 45 r., SZČO, SNS
 7. Darina Kaľavská, Ing. 50 r., zástupkyňa riaditeľky ZŠ, SNS
 8. Jozef Krigovský, 39 r., stavebný robotník, SNS
 9. Slavomír Mačák, 31 r., strojný mechanik, KDH
 10. Tomáš Mačák, Ing., 31 r., konštruktér, KDH
 11. Dávid Maliňák, 27 r., kuchár, SMER – SD
 12. Matej Pitoňák, 29 r., SZČO, SNS
 13. Stanislav Rokyta, 45 r., stavebný robotník, SMER – SD
 14. Ladislav Štofila, 42 r., riaditeľ prevádzky, SNS
 15. Jana Valková, 34 r., SZČO, SMER – SD
 16. Zdenko Vilk, 46 r., murár, KDH
 17. Marek Zavatčan, 38 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Granč-Petrovce

Obec Granč-Petrovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Peter Forgáč, Mgr., 26 r., projektový manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Peter Pitoňák, Mgr. 48 r., starosta obce, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny II.

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny


Pozvánka na 25. zasadnutie OZ


Voľby
do orgánov samosprávy obcí

10. november 2018


e-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej  volebnej komisie

obecgrancpetrovce@gmail.com


Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva


Určenie zapisovateľky – voľby 2018


Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. O podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obec Granč-Petrovce oznamuje,

že mala ku dňu vyhlásenia volieb,
t.j. k 10. júlu 2018

597 obyvateľov.


Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny

 


Pozvánka na 22. zasadnutie OZ


Dobrovoľná vojenská príprava – OZNAM


Uvítanie detí narodených v roku 2017 sa uskutoční dňa 18.02.2018 o 14:00 hodine v zasadačke OcÚ v Granč-Petrovciach.


Dňa 9. februára 2018 o 08:00 hodine sa v sále KD v Granč-Petrovciach uskutoční mobilný odber krvi, na ktorý pozývame všetkých stálych, ale aj nových darcov krvi.


Pozvánka na 21. zasadnutieKalendár zberu odpadu v roku  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok 2017

Zmeny cestovných poriadkov k 10.12.2017

spoj 810 464   Krompachy Dúbrava

odchody autobusov zo zastávky Granč-Petrovce,č.d.63

odchody autobusov zo zastávky  Granč-Petrovce, ZŠ

odchody autobusov zo zastávky  Granč-Petrovce, rázc

 

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ


Pozvánka na 19. zasadnutie OZ


Opäť začíname cvičiť !!!

 

 

Voľby 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obecgrancpetrovce@gmail.com

určenie okrsku a volebnej miestnosti


 


Kráľovský MTB maratón 2017 – 19.8.2017

 

 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
2. august 2017


 

Pozvánka na 18. zasadnutie OZ


 

Mobilný odber na uskutoční
 9. júna 2017 o 8:00 hodine v sále KD.

 Pravidelné cvičenie

cvičíme ešte 23.5., 30.5. a 6.6.Oznam – triedenie odpadu


Spišskopodhradské travertíny

Oznámenie zámeru

Pozvánka

príloha k pozvánke


Asi pred troma týždňami sa v Spišskom Podhradí našiel psík.


Uvítanie detí narodených v roku 2016 sa uskutoční dňa 05.02.2017 o 14:00 hodine v zasadačke OcÚ v Granč-Petrovciach.

Zoznam narodených detí v roku 2016:

Agáta Petáková, 10.3.2016
Sebastián Kaľavský, 6.4.2016
Marko Dubecký, 21.7.2016
Jakub Ledecký, 14.10.2016
Samuel Kaľavský, 22.12.2016


Pozývame dobrovoľných darcov krvi na
 mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční

03.02.2017 o 08:00 hod.

v sále KD v Granč–Petrovciach.

 Kalendár zberu odpadu v roku 2017

 


Od utorka 6.12.2016 o 18:30 hod. začíname v sále KD cvičiť, kto má chuť sa trošku ponaťahovať nech príde, všetci ste vítaní.
Cena vstupu 0,50 €.


Nová kontaktná e-mailová adresa
OcÚ Granč – Petrovce:

obecgrancpetrovce@gmail.com

 


Rok 2016

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ

Voľba hlavného kontrolóra obce – oznam

Zásady na voľbu hlavného kontrolóra obce

140-rokov-dhz


Obec Granč – Petrovce Vás pozýva  na

3. Mobilný Ober Krvi,

ktorý sa uskutoční v piatok

30.09.2016 o 8:00 hod.

v sále KD v Granč – Petrovciach.

Daruj krv, zachrániš život!


Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov obce 16.7.2016   o 18 00 hod. 

 

Juniáles 2016

Pozývame všetkých dobrovoľných darcov krvi na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 10.06.2016 (piatok)
v sále KD v Granči – Petrovciach.


Kalendár zvozu odpadov v roku 2016

 

 

Rok 2015

Posedenie s dôchodcami 2015 11 28

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia oznam

Zápisnica z rokovania o cestovných poriadkoch 2015 10 25

Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ – záujemcovia môžu podať prihlášky do 7.8.2015.

Kvalifikačné predpoklady a potrebné doklady.